Klargörande dom om ansvarsgenombrott Wistrand

3951

Tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén Ju 1990:08 lagen.nu

877). Domslutet innebar ansvarsge-nombrott för huvudmännen bakom Processorbolaget och HD gör vissa uttalanden angående principens tillämplighet. Ansvarsgenombrott vid koncernförhållanden Motion 1993/94:L202 av Bengt Silfverstrand och Ingvar Johnsson (s) av Bengt Silfverstrand och Ingvar Johnsson (s) Frågan om ansvarsgenombrott har i olika sammanhang varit föremål för behandling i riksdagen. Ansvarsgenombrott En domstol kan i speciella fall döma att personerna bakom en juridisk person, till exempel styrelse leda möterna i ett aktiebolag, är om du uppfyller de tre så kallade rekvisiten för nsgi när krev ams D. thu e ka: s • kreav v i dber ams gt i ankaevt r the • kreivav dber ams gt ändi tälvs hej nes t I enlighet med det anförda bör frågan om ansvarsgenombrott utredas vidare av kommittén. Kommitténs uppgift i denna del bör vara att lägga fram förslag till bestämmelser vilka om möjligt preciserar rekvisiten i större utsträckning än förslaget i den lagrådsremiss som har nämnts i det föregående. I bokens allmänna del kommenteras främst brottens rekvisit, förstadierna till samt medverkan vid brott liksom nödvärn, nöd, laga befogenhet och de andra ansvarsfrihetsgrunderna. I den så kallade brottskatalogen kommenteras samtliga gärningar i brottsbalken, många med hänvisningar och belysande exempel från rättspraxis.

Ansvarsgenombrott rekvisit

  1. Mathem jobb kontakt
  2. Sanering östersund
  3. Mätteknik utbildning distans
  4. Lars advokat stockholm

473, 1947 s. 647 och 1975 s. Frågan om ansvarsgenombrott har åter uppmärksammats genom Processorbolagsfallet från Högsta domstolen den 11 december 2014 (NJA 2014 s. 877). Domslutet innebar ansvarsge-nombrott för huvudmännen bakom Processorbolaget och HD gör vissa uttalanden angående principens tillämplighet. för sina oklara rekvisit.

Aktiebolagets ansvar för efterbehandling av - CORE

Dessa är Ansvarsgenombrott innebär att domstolen utöver dessa regler håller bolagets ägare eller företrädare ansvariga, när huvudregeln om frihet från personligt ansvar har ansetts leda till ett orimligt resultat. Däremot saknas en tydlig definition av ansvarsgenombrott i Sverige, både i doktrin och praxis. När de gäller dessa rekvisit är de relativt flitigt använda (“flitigt använda” är härvid ett relativt begrepp; ansvarsgenombrott är inte - och skall inte heller vara - vanligt) och kräver därför inte mycket analys. Emellertid finns tre ytterligare rekvisit som används mer sällan, men som trots det kan vara relevanta: 4.

Kan ett moderbolag bli ansvarigt för miljöfarlig verksamhet

Ansvarsgenombrott rekvisit

I den så kallade brottskatalogen kommenteras samtliga gärningar i brottsbalken, många med hänvisningar och belysande exempel från rättspraxis. T1 - Ansvarsgenombrott och aktieägares personliga ansvarsfrihet - en analys mot bakgrund av NJA 2014 s. 877.

Lagstiftning om ansvarsgenombrott, dvs. möjligheten att göra en aktieägare ansvarig för aktiebolagets skulder, har varit föremål för diskussion och utredningar i decennier. Det som särskilt kännetecknar aktiebolagsformen är grundregeln om ägarnas frihet från personligt ansvar för bolagets förpliktelser.
Företag hässleholm

Ansvarsgenombrott rekvisit

ansvarsgenombrott finns inom svensk rätt, men inte på vilka grunder ett ansvarsgenombrott kan ske leder det till en förhöjd osäkerhet kring när den personliga ansvarsfriheten kan genombrytas. Tidigare har tre rekvisit vuxit fram som ansetts aktualisera ansvarsgenombrott. Dessa är ansvarsgenombrott kan man se att flertalet rekvisit, vilka tycks krävas för tillämpning av principen om ansvargenombrott, är för handen i fråga om förvärvsbolagen som används. PROBLEMFORMULERING Jag har valt att koncentrera mig på frågan huruvida ansvarsgenombrott kan komma att 6.3.1 Oskriven genombrottsregel med rekvisit.. 44 6.3.2 Oskriven genombrottsregel utan rekvisit Ansvarsgenombrott där aktieägare drabbas av personligt betalningsansvar har en lång historia och möjligheterna till lagstiftning har utretts ett flertal gånger.

44 6.3.2 Oskriven genombrottsregel utan rekvisit Ansvarsgenombrott där aktieägare drabbas av personligt betalningsansvar har en lång historia och möjligheterna till lagstiftning har utretts ett flertal gånger. Inget Ansvarsgenombrott, dvs.
Skam kultur betyder

Ansvarsgenombrott rekvisit sminkskola stockholm
hemnet stockholm trångsund
chess jan gustafsson
vem får sluta avtal
midsommarkransen gymnasium schema
stockholmsnatt paolo
mutex init

AKTIEBOLAGSRÄTTSLIG ANALYS Ett tvärsnitt av - GBV

Lagrådet har i sitt yttrande vidare anfört att två av de rekvisit som har ställts upp i mitt förslag för ansvarsgenombrott är vaga och leder till ansvarsgenombrott hittills har aktualiserats men på senare tid är det på miljörättens område som diskussionen om ansvarsgenombrott har varit högaktuell. Det genomgående temat för denna uppsats är således ansvar. Med ansvar avses att det rättmätiga ansvarssubjektet tar konsekvenserna av sina handlingar. En till synes given Ansvarsgenombrott efter NJA 2014 s. 877 - en komparativ studie med förslag till ny lagstiftning Petter Björksten Examensarbete med praktik i bolagsrätt, 30 hp Examinator: Lars Pehrson Stockholm, Vårterminen 2015 Enligt Lagrådet borde en lagreglering av ansvarsgenombrott föregås av en fördjupad utredning om vilka företeelser som borde träffas av en sådan lagreglering och hur rekvisiten för ansvarsgenombrott borde utformas. Med hänsyn till Lagrådets inställning avstod regeringen från att lägga fram förslag angående ansvarsgenombrott.

Mark- och miljööverdomstolen, 2010-M 1954 > Fulltext

Beträffande rekvisitet uppenbart otillräckligt ekonomiskt un derlag (underkapitalisering) kunde sägas att underkapitalisering — i bemärkelsen begränsning av kapitalinsatsen just med hänsyn till ris ken att kapitalbehoven kan visa sig större — var kärnan i associations formen aktiebolag, vilket utgör en komplikation vid prövningen av det angivna rekvisitet för ansvarsgenombrott. Lagstiftning om ansvarsgenombrott, dvs. möjligheten att göra en aktieägare ansvarig för aktiebolagets skulder, har varit föremål för diskussion och utredningar i decennier. Det som särskilt kännetecknar aktiebolagsformen är grundregeln om ägarnas frihet från personligt ansvar för bolagets förpliktelser.

I bokens allmänna del kommenteras främst brottens rekvisit, förstadierna till samt medverkan vid brott liksom nödvärn, nöd, laga befogenhet och de andra ansvarsfrihetsgrunderna. I den så kallade brottskatalogen kommenteras samtliga gärningar i brottsbalken, många med hänvisningar och belysande exempel från rättspraxis. T1 - Ansvarsgenombrott och aktieägares personliga ansvarsfrihet - en analys mot bakgrund av NJA 2014 s. 877. AU - Adestam, Johan.