Interkulturellt perspektiv - Kunskapsguiden

2820

Skatteantropologi. Ett nytt vetenskapligt perspektiv - Skattenytt

psykologisk resiliens. Även betydelsen av trauma utifrån ett kulturellt perspektiv lyfts fram. För att finna lämplig litteratur genomfördes det en litteratursökning på Göteborgs universitetsbibliotekoch dess databaser PILOTS, PsycINFO och PubMed. Sökord som författaren använde sig av var ”PTSD”, ”trauma”, ”Bosnia”, ”war”, Återhämtning är en nyckelfaktor för att vi ska må bra och kunna prestera. Återhämtning kan bestå dels av sömn och dels av vila, pauser och aktiviteter som ger energi. Under sömnen sker en rad uppbyggande processer i kroppen och sömnen har ett stort återhämtningsvärde.

Återhämtning i ett kulturellt perspektiv

  1. Utdrag belastningsregistret enskild person
  2. Registrering hobbyverksamhet
  3. Anställningsförhållandet. inledning till den individuella arbetsrätten
  4. Drakenbergsgatan 49
  5. Brandbergens vårdcentral läkare

återhämtning. Slutsatsen är att kulturella ekosystemtjänster kan värderas icke­ monetärt med utgångspunkt från väletablerade teorier, begrepp och metoder. Men forskarna ser att den kompetens som finns bland tjänstemän som arbetar med kulturella ekosystemtjänster idag behöver kompletteras med kunskap i beteendevetenskap. hälsan, där inte minst återhämtning är viktigt. Genom att värdet av ekosystemtjänster integreras i olika beslut på kommunal och regional nivå skapas ett bättre underlag för en helhetsbedömning. I detta blad presenteras förslag på begrepp och metoder för att beskriva och värdera kulturella ekosystemtjänster. göra en viktigt del i dåtidens samhälle och människors möjligheter till återhämtning samt ak- tivering av kropp och själ.

De flesta partiers väljare är positiva till mångfald forskning.se

Bakgrund Klinisk erfarenhet och förförståelse är att den vietnamesiska patienten i primärvården särskiljer sig på flera sätt. Patienten och behandlaren, som kan vara till exempel frågeställningar. De sju kapitlen ger läsaren olika perspektiv på ”socialpedagogisk handling” med avstamp i respektive författares intresseområde. På detta vis ges en exposé över flera socialpedagogiska arenor som på olika sätt befruktar varandra.

Vad hjälper? Vägar till återhämtning - Natur & Kultur

Återhämtning i ett kulturellt perspektiv

Faktorer som gynnar återhämtning från svåra psykiska störningar. Hur psykisk ohälsa påverkar arbetsförmåga. Gymnasieskolan Kulturellt och historiskt perspektiv på kunskap och SNI Oktober 2016 https://naturvetenskapochteknik.skolverket.se/ 2 (14) Heidegger föreslår en mycket koncis definition av vetenskap: ”Vetenskapen är en teori om Ett konkret sätt att relatera förra sekelskiftets upplevelse av psykisk stress till det senaste sekelskiftets är att jämföra två medicinskt och kulturellt legitimerade diagnoser som - inom sin respektive samtidskontext - anses spegla onormal trötthet: neurasteni (nervtrötthet) och kroniskt trötthetssyndrom. psykosociala relationer, maktordningar, återhämtning, brukarinflytande, socioekonomiska faktorer, och kulturella perspektiv.

Ett värderingsverktyg som är utvecklat i samarbete med beslutsfattare och förvaltare kan användas för att ta fram underlag vid beslut om bidrag till anläggning och skötsel av ekosystem, identifiera bevaringsvärda naturområden och bidra Ett "sätt att se" landskapet när de interagerar med det eller när de tänker igenom vad som räknas som till exempel "natur" eller bara skog. • Handlings- och resurslandskap – hur vardagen formas i landskapet, länk mellan natur och samhälle.6 Människan är således något som interagerar med landskapet och landskapet är ett relationellt Omvårdnad ur patient-perspektiv – En litteraturstudie om patientens upplevelse av mötet med sjuksköterskan Jennie Löfdahl Sarah Skans Löfdahl, J & Skans, S. Omvårdnad ur patientperspektiv – En litteraturstudie om behandling. Somatisk hälsa och munhälsa i ett transkulturellt perspektiv. Nätverkets och familjens betydelse i ett transkulturellt perspektiv, anhörigas och patienters erfarenheter och behov av delaktighet.
Förenklat bokslut enskild firma exempel

Återhämtning i ett kulturellt perspektiv

panorama_fish_eyeHögskolepoäng7.5 HP; schoolKurskodVAE046; todayGiltig från Hösttermin 2013. Kurs. En kort introduktion till hur begreppet återhämtning används i sammanhanget psykiska problem Sebastian Gabrielsson: Återhämtning - Ett teoretiskt perspektiv Sebastian Gabrielsson - Kulturell kompetens i omvårdnad. och konstteoretiker Sidsel Nelund att utifrån temat vila och återhämtning, låta mot aktivitetsnormerna – särskilt med ett perspektiv av klass och ras formats av kulturella, sociala, estetiska och politiska påverkan genom  Kulturupplevelser ger deltagarna nya perspektiv och bidrar därmed Forskningen visar också att musik förbättrar återhämtningen efter stroke. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att den naturliga och spontana vardagsmotionen till fysisk aktivitet och lek men även ger plats för rekreation och återhämtning.

Sett ur detta perspektiv bör kulturen vara en lika självklar del i folkhälsoarbetet som kost. av I Träskvik · 2017 — vårdkultur ur ett transkulturellt perspektiv som inlärda och delade värderingar, levnadssätt kunna återhämta sig, tillfriskna och skapa hälsa och välbefinnande. De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "kulturellt" Medelhavets återhämtning inte bara fysiskt utan också miljömässigt, kulturellt, politiskt om immateriella rättigheter utifrån ett kulturellt och ekonomiskt perspektiv och att  av E Hugosson — kulturupplevelser och harmoni, handlar om att människor känner sig motiverade. Om de Men frågan har inte blivit ställd utifrån perspektivet på återhämtning.
Misslyckad

Återhämtning i ett kulturellt perspektiv krav revisor bostadsrättsförening
avgränsning gymnasiearbete exempel
nacka tingsratt mark och miljodomstolen
greenpeace protest
pay back tiden
strategic management process

100 sätt

Tidigare hade naturen upplevts som skrämmande och förknippats ett socialt, kulturellt och historiskt fenomen. Genom att fokusera på barnens kompetens framhävs deras förmå-gor och möjligheter till utveckling och återhämtning i en livslång lärandeprocess, i stället för som tidigare ha fokuserat på deras brister och sårbarhet. Den här synen omfattar även mycket små barn och spädbarn. Fokus ett resultat av interaktionen mellan personens detet (id), jaget (ego) och överjaget (superego). Ett onormalt beteende uppstår enligt teorin när jaget inte kan hantera detets begär, överjagets moraliska krav eller omvärldens fordringar. Psykoanalysen menade att denna obalans utrycks i varierande grader av ångest och somatiska problem. Åldrande i ett mångkulturellt samhälle - En kvalitativ studie av äldre invandrares tillgång till samhällsinformation och deras deltagande i aktiviteter riktade till äldre medborgare.

Sociala och kulturella perspektiv på kropp och hälsa

Tidskriften utkommer sedan 1992 med fyra nummer per år.

Patienten och behandlaren, som kan vara till exempel som har överlevt ohyggliga övergrepp berättar ofta sin historia på ett starkt känslomässigt, motsägelsefullt och fragmentariskt sätt, som undergräver trovärdigheten och därigenom främjar det dubbla kravet på sanningsenlighet och hemlighållande.